Neden Karşıyız? Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Düşüncelerimiz

Türkiye Barolar Birliğinin güç alanını artıran ve baroları hizipleştirerek böldürmeyi amaçlayan işbu kanun teklifine karşı çıkma sadece avukatların değil, ömrünün başından sonuna kadar en az bir kez yolu adliyeden geçen veyahut geçme ihtimali olan her vatandaşın görevidir. Umarım bu teklif tarihte anılmaz, yeni nesil meslektaşlarımızın bu teklifin varlığından haberdar olmaz.

Yargı Reformunun 1. Paketi İle Yapılan ve Dikkat Edilmesi Gereken Mevzuat Değişiklikleri

İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda veya İdari Yargı Ön Sınavı’nda başarılı olmak şarttır. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa, İdari Yargı Ön Sınavı ise iki yılda en az bir defa olacak şekilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılır. Sınavlar test şeklinde yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli en az yüz soru sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Anayasa Mahkemesi’nin 2017/154 E. ve 2019/18 K. Sayılı Kararı Işığında Avukatlık Ücreti ve Vekâlet Ücreti

Davacı veya davalının davayı vekil aracılığıyla takip etmeleri kendi iradelerine bağlıdır. Bu bağlamda kişilerin kendi iradeleriyle avukatın hukuki yardımından yararlanmak ve davalarını vekil aracılığıyla takip etmek istemeleri halinde bu yardımın karşılığı olan meblağı veya değeri karşılamaları gerekir. Nitekim avukatların hukuksal bilgi ve tecrübelerinden yararlanma, hak arama ve savunmada başvurulacak meşru yol ve vasıtaların başında gelir. Vekalet ücreti savunma hakkının en önemli parçası olan hukuki danışmanlık görevinin, konunun uzmanı hukukçular tarafından yapılmasının doğal bir sonucudur.

Muhtelif Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları

Yakın zamanda incelediğim 88 Yargıtay (Daireler ve Kurullar olmak üzere), 7 Bölge Adliye Mahkemeleri, 1 Anayasa Mahkemesi, 1 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 1 TBB Disiplin Kurulu, 1 Vergi Mahkemesi, 1 Uyuşmazlık Mahkemesi ve 1 de Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü kararı olmak üzere toplam 101 kararın özetini paylaşıyorum.

Avukatlık Hukuku Çalışma Notları

AVUKATLIK HUKUKU ÇALIŞMA NOTLARI Avukat: Her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında, yargı organlarına, kişilere, kurum ve kuruluşlara yardım etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine tahsis eden, kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişidir. Avukatlar mesleki faaliyetlerini baroların denetim ve gözetimi altında…