5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Kapsamında Sivil Vatandaşlara Aylık Bağlanması

Terör eylemleri veya terörle mücadele nedeniyle yaralanan vatandaşlara, bu yaralanmaya bağlı çalışma gücü kayıpları %40’tan düşük olmamak üzere, çalışma gücü kayıp oranlarına göre 9500 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanmaktadır.

Güvenlik Korucularının Sigortalılığı Hakkında Kısa Bilgi Notu

Güvenlik Korucuları; 29 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe giren 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Ek 15. madde nedeniyle aynı kanunun 4/1-(a) statüsünde sigortalılara tanınan bütün haklardan istifade edebilecek duruma getirilmiştir.

Yurt Dışında Çalışan Sigortalıların Emeklilik Hakları Hakkında Kısa Bilgi

Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkede Çalışanlar, Bu Çalışma Sürelerini Yurt İçinde Değerlendirebilir. Kişi, Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalamış bir ülkede çalışmışsa, yurt dışındaki çalışma sürelerini; dilerse imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında değerlendirebilir dilerse de bu süreleri borçlanmak suretiyle Türkiye’de geçmiş sigortalılık süresi gibi saydırabilir.

Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışılan Sürelerin Borçlanılması Hakkında Kısa Bilgi

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen “Doğum Sonrası Yarı Zamanlı Çalışma” başlıklı 43. Ek madde uyarınca, doğum yapan memurların doğum sonrası analık izninin veya 657 sayılı Kanun’un 104. Maddesinin (f) fıkrası uyarınca kullanan iznin, eşi doğum yapan memurların ise babalık iznini bitiminden, ilgili mevzuat uyarınca çocuğun mecburi ilk öğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenmek ve bu döneme ilişkin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanmak suretiyle haftalık normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yukarıda bahsedilen ilgili düzenlemesi gereği borçlanma hakkından yararlanabilir.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir?

5510 Sayılı Kanuna Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir?
Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigorta türüdür.