Yargı Reformunun 1. Paketi İle Yapılan ve Dikkat Edilmesi Gereken Mevzuat Değişiklikleri

7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kabul Tarihi: 17 Ekim 2019)

 

 • 5682 sayılı Pasaport Kanunu md. 14/(A)-3: Baro levhasına kayıtlı olan ve en az on beş yıl kıdemi bulunan avukatlara haklarında bazı suçlardan soruşturma veya kovuşturma bulunmaması kaydıyla hususi damgalı pasaport verilebilir.

 

 • 5682 sayılı Pasaport Kanunu Ek Madde 7: Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle pasaportu iptal edilenler ile pasaport verilmemesine yönelik işlem tesis edilmiş olanlardan, haklarında, aynı nedenlerden dolayı devam etmekte olan herhangi bir idari veya adli soruşturma veya kovuşturma bulunmayanlara, kovuşturmaya yer olmadığına, beraatine, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya düşmesine karar verilenlere, mahkumiyet kararı bulunanlardan cezası tümüyle infaz edilenlere veya ertelenenlere, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlere başvurmaları haline kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre pasaport verilebilir.

 

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 41: İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda veya İdari Yargı Ön Sınavı’nda başarılı olmak şarttır. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa, İdari Yargı Ön Sınavı ise iki yılda en az bir defa olacak şekilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılır. Sınavlar test şeklinde yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli en az yüz soru sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

 

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Geçici Madde 80: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı veya İdari Yargı Ön Sınavı’nda başarılı olma şartı, ilgili yükseköğretim kurumlarına bu maddenin yürülüğe girdiği tarihten sonra kayıt yaptıralar hakkında uygulanır.

 

 • 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu Ek Madde 2: Türkiye Adalet Akademisi’ne öğretim üyesi olarak atanan veya görevlendirilen hâkim ve savcılar ile akademide görevlendirilen öğretim elemanlarına haftalık on ders saatini aşan kısım için ders ücreti ödenir. Akademide ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hâkim ve savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilere, verdikleri her ders için ders ücreti ödenir.

 

 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu md. 7: Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

 

 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 171: Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, Cumhuriyet Savcısı üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süre ile ertelenmesine karar verebilir. Bu karara suçtan zarar gören veya şüpheli itiraz edebilir.

 

 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 234: Soruşturma veya kovuşturma evresinde, dava nakli veya adli tıp işlemleri nedeniyle yerleşim yeri dışında bir yere gitme zorunluluğu doğması halinde mağdurun yapmış olduğu konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

 

Yargı Reformu Metin İçi Görsel

 

 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 236: Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından ifade ve beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurların ifade ve beyanları özel ortamlarda uzmanlar aracılığıyla alınır.

 

 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 250: Seri Muhakeme Usulü; Cumhuriyet savcısı suçun kanuni tanımında öngörülen cezasının alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği temel cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirler. Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak mahkemeden talep eder. Mahkeme, şüpheliyi müdafi huzurunda dinledikten sonra eylemin seri muhakeme usulü kapsamında olduğu kanaatine varırsa talepte belirlenen yaptırım doğrultusunda hüküm kurar, aksi takdirde talebi reddeder.

 

 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 251: Basit Yargılama Usulü; Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir. Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde mahkemece iddianame; sanık, mağdur ve şikayetçiye tebliğ edilerek, beyan ve savunmalarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmeleri istenir. Beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra mahkemece duruşma yapılmaksızın ve Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın, hüküm kurabilir. Mahkûmiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza dörtte bir oranında indirilir.

 

 • 5271 sayılı Ceza Muhakamesi Kanunu md. 282/1-f: Sanık, müdafi, katılan ve vekilinin davetiye tebliğ edilmesine rağmen duruşmaya gelmemesi halinde duruşmaya devam edilerek sanığın sorgu tutanakları anlatılmak suretiyle dava yokluklarında bitirilebilir. Ancak, sanık hakkında verilecek ceza, ilk derece mahkemesinin verdiği cezadan daha ağır ise, her halde sanığın dinlenmesi gerekir.

 

 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Geçici Madde 5/(1)-c&d: Seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulüne ilişkin hükümler 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanır. 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü uygulanmaz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s