7242 sayılı Kanunla Ceza Hukuku ve İnfaz Hukukunda Yapılan Önemli Değişiklikler

Toplum Nezdinde Yanlış Şekilde Af Kanunu Olarak Bilinen “7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Ceza Hukuku ve İnfaz Hukukunda Yapılan Önemli Değişiklikler

 

 • Kanun ile müstakilen infaz hâkimliklerine atanan hâkimlerin, adli yargı adalet komisyonlarınca başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemeyeceği düzenlenmiştir.

 • Kanun ile infaz hâkimliğinin yetkisinin, hükmün infazına ilişkin işlemin yapıldığı yere göre belirleneceği düzenlenmiştir.

 • Kanun ile hükümlü ve tutuklular hakkında idarece yapılan işlemler veya faaliyetlere ilişkin yapılan şikayetler bakımından işlemin yapıldığı veya faaliyetin gerçekleştiği ceza infaz kurumunun bulunduğu yer infaz hakimliğinin yetkili olacağı düzenlenmiştir.

 • Kanun ile infaz hâkimliklerinin görevlerine 2 yeni görev eklenmiştir.
  • Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek.
  • Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup, ceza zamanaşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hâkim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları almak.

 • İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda infaz hâkimliğinin kuruluş, görev, yetki ve işleyişine ilişkin yapılan değişiklikler veya infaz hâkimliğine yeni görevler veren düzenlemelerin 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacağı düzenlenmiştir.

 • Evvelce hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet Savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde HÜKMÜ VEREN MAHKEME kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir idi. Kanun ile bu kararın İNFAZ HÂKİMLİĞİ tarafından verileceği düzenlenmiştir.

 • Evvelce cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulması durumunda koşulun yerine getirilmemesi durumunda HÜKMÜ VEREN MAHKEME tarafından hükümlü infaz kurumundan derhal salıverilir idi. Kanun ile bu kararın İNFAZ HÂKİMLİĞİ tarafından verileceği düzenlenmiştir.

 • Evvelce hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, uyarıya rağmen uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine HÜKMÜ VEREN MAHKEME karar verir idi. Kanun ile bu kararın İNFAZ HÂKİMLİĞİ tarafından verileceği düzenlenmiştir.
 • Kanun ile kasten yaralama suçunun canavarca hisle işlenmesi bir ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiş ve bu durumunda cezanın bir kat arttırılacağı düzenlenmiştir.

 

 • Evvelce kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, 87/3 düzenlemesine giren hallerde sanık hakkında oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezası verilir idi. Kanun ile bu durumda verilecek cezanın üst sınırı iki yıl arttırılarak onsekiz yıl olacak şekilde düzenlenmiştir.

 

 • Evvelce suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçunun cezası iki yıl ile altı yıl arasında verilir iken, söz konusu suçun cezası artırılarak kanun ile dört yıl ile sekiz yıl arasında verileceği düzenlenmiştir.

 

 • Evvelce suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanların cezası bir yıl ile üç yıl arasında verilir iken, söz konusu suçun cezası artırılarak kanun ile iki yıl ile dört yıl arasında verileceği düzenlenmiştir.

 

 • Evvelce tefecilik suçunun cezası iki yıl ile beş yıl arasında verilir iken, söz konusu suçun cezası artırılarak kanun ile iki yıl ile altı yıl arasında verileceği ve verilecek adli para cezasının beşyüz günden az olamayacağı düzenlenmiştir. Ayrıca tefecilik suçunun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumu ağırlaştırıcı neden olarak eklenmiş, bu durumda cezanın bir kat artırılacağı düzenlenmiştir.

 • Kanun ile maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebileceği ve hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, hükmü veren ilk derece mahkemesinin de adli kontrol kararı verebileceği düzenlenmiştir.

 • Kanun ile adli kontrol tedbirlerine uymayan şüpheli veya sanık hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtları incelenmek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesin de tutuklama kararı verebileceği düzenlenmiştir.

 • Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanların cezalarının doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirileceği düzenlenmiştir.

 • Kanun ile toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararlarının infaz hâkiminin onayından sonra uygulanacağı düzenlenmiştir.

 

 • Kanun ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin, kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında GECE bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak suretiyle çalıştırılabileceği düzenlenmiştir.

 • Kanun ile hükümlünün ceza infaz kurumu dışındaki eylemleri nedeniyle yapılacak disiplin soruşturmasının hükümlünün eylem öncesi en son barındırıldığı ceza infaz kurumu disiplin kurulu tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.

 • Kanun ile çocuk hükümlünün yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı özel izinler yerine kurum idaresinin uygun gördüğü gün kadar eğitimevinin bulunduğu il sınırları içinde gündüzleri iznini geçirmesi ve gece eğitimevinde kalması imkânı verilebileceği düzenlenmiştir.

 • Kanun ile Basın İlân Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazetelerin ceza infaz kurumuna kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir.

 • Kanun ile salgın hastalık, doğal afet, savaş veya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere ceza verilmeyeceği düzenlenmiştir.

 • Kanun ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmış olması halinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine infaz hâkimi tarafından hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebileceği düzenlenmiştir.

 • Kanun ile toplam beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan veya adli para cezasına mahkûm olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden 16. Maddenin üçüncü fıkrasında belirlenen usule göre maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.

 • Kanun ile COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarında ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacağı ve salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere üç kez uzatılabileceği düzenlenmiştir.

 • “7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kânunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un Yürürlüğe Girmesi ile Şartla Tahliye Oranları:7242 sayılı Kanun

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s