Özel Yurt Hizmetlerinden Yararlanacak Kişilerin Sıkça Sorduğu Sorular ve Tüketicilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

 Özel yurtlar; öğrenci olan tüketicilere eğitim-öğrenim görebilmeleri amacıyla konaklama hizmeti veren, özel hukuk kurallarına tabi kuruluşlardır. Özel yurtlar her şeyden önce 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında hizmet sağlayıcısıdır. Sağlayıcıdan bu hizmet alınırken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken husus senelik konaklama bedeli, bu bedelin nasıl ödeneceği ve bu bedele ilişkin teminat verilip verilmeyeceği hususudur. Özel yurtlara kayıt yaptırılırken konaklama bedelinin senelik olarak belirlenmesi durumunda öğrenci olan tüketicinin bütün sene boyunca konaklamadan yararlanma hakkı vardır.

Çocuk Hakları

Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi ile Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku Kapsamında Mevcudiyeti Hakkında Kısa Bir Değerlendirme

Miras Hukuku Kısa Çalışma Notu

Ölüm olayı üzerine kişiliğin sona ermesi nedeniyle ölen kimsenin özel hukuk kökenli hak, borç, yetki gibi ilişkilerinin kime veya kimlere nasıl geçeceğine dair özel hukuk dalına miras hukuku denir. Özel hukuk kökenli olmayan ilişkiler intikal etmez. Devlet dışındaki diğer tüzel kişiler atanmış mirasçı ve vasiyet alacaklısı olabilir ancak yasal mirasçı olamazlar. Hukukumuzda miras hakkı anayasal güvence altına alınmıştır.

Yurt Dışında Çalışan Sigortalıların Emeklilik Hakları Hakkında Kısa Bilgi

Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkede Çalışanlar, Bu Çalışma Sürelerini Yurt İçinde Değerlendirebilir. Kişi, Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalamış bir ülkede çalışmışsa, yurt dışındaki çalışma sürelerini; dilerse imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında değerlendirebilir dilerse de bu süreleri borçlanmak suretiyle Türkiye’de geçmiş sigortalılık süresi gibi saydırabilir.

Deniz Ticareti Hukuku Kısa Çalışma Notları

Tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etme özelliği bulunmasa da bu kanun bakımından gemi sayılır.

Tabiiyet Hukuku Çalışma Notları

VATANDAŞLIK Bir gerçek kişi ile bir devlet arasındaki hukuki bağ olarak kabul edilmektedir. Kişinin birden fazla devletin vatandaşı olması halinde milli devletlerin kişiyi birbirlerine karşı diplomatik himayesi milletlerarası hukukta kabul görmemektedir. Bu kuralın istisnası; çocuk kaçırma ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardır. VATANDAŞLIK BAĞININ HUKUKİ NİTELİĞİ Antik Yunan’da hukuki bir bağ ve hukuki bir statüdür. Batı…

J.R.R. Tolkien’in Ortadünya’sına Genel Devlet Kuramı Eşliğinde Kısa Bir Bakış

GENEL DEVLET KURAMI EŞLİĞİNDE ORTADÜNYA’YA BİR BAKIŞ Fantastik eserler ve ütopyalar insanlık tarihinin başlangıcından itibaren önemli yere sahip metinlerden olmuşlardır. Thomas Moore, Sir Francis Bacon gibi ünlü düşünürler bu türde ilk eserleri verirken acaba işin buralara kadar geleceğini düşünmüşler midir? Filhakika 19. yy’dan itibaren iş çığırından çıkmış, ütopyalardan feyz alan yazar ve düşünürler kurmaca dünyaları…

Cezaevleri Popülasyonu Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

                 Ceza ve tutukevleri Türkiye’de hem tarihsel hem de güncel perspektifte en çok tartışılan meselelerden biri. Bu ününü çoğu zaman darbelere ve insan hakları ihlallerine borçlu. Özellikle 80 Darbesi’nden sonra nedenlerden ve sonuçlardan tamamen ayrılarak başlı başına bir sorun haline geldi. Günümüzde de bu ceza ve tutukevleri meselesi…

A.B.D. ve Hindistan Anayasalarının Kanunlaştırma Prensipleri Üzerine Bir Karşılaştırma

            Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ve Hindistan Anayasasının Tür Bakımından Farklı                                                         Olmasının Nedenleri Amerika Birleşik Devletleri, Britanya İmparatorluğu’na başkaldıran 13 koloniden oluşmuş bir birleşik devlettir. Bağımsızlık Savaşı ardından Bağımsızlık Bildirgesi ile resmen bağımsız olmuştur. Anayasa konusunda ise 7 maddeli, çerçeve anayasa modelini esas alarak günümüze kadar kullanılagelmiş bir anayasa oluşturmuşlardır. Hindistan tıpkı Amerika…