Kıyıların Hukuki Durumu, Kıyıların Korunması, Kıyılara Yapı İnşa Edilememesi ve Kıyılardan Yararlanmanın Ücretlendirilememesi Hakkında Değerlendirme

Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufuna bırakılmış, kamu yararı çerçevesinde herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olan ve yapı veya engel inşa edilemeyen alanlardır. Mevcut durumda çeşitli ad ve amaçlarla kıyılarımızın parsellendiği, bir kesim kişilerin kullanımına özgülendiği, hukuka aykırı olarak yapı veya engellerin inşa edildiği ve son olarak kıyılardan yararlanmak için ücret talep edildiği alanlar haline gelmiştir.

İşbu hukuksuzluklarla mücadele her kişinin ödevidir. 3621 sayılı Kıyı Kanunu belediyeleri, mülki amirleri, kolluk kuvvetlerini, Cumhuriyet Savcılıklarını ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını kıyılarımızın korunmasına görevli ve yetkili kılmıştır. Gerekli kurumların bu hukuksuzluklarla mücadelesinde kişilerin rast geldiği hukuksuzlukları bildirme ödevi vardır.

Çocuk Hakları

Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi ile Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku Kapsamında Mevcudiyeti Hakkında Kısa Bir Değerlendirme

Deniz Ticareti Hukuku Kısa Çalışma Notları

Tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etme özelliği bulunmasa da bu kanun bakımından gemi sayılır.

Brexit, Avrupa Birliği ve Türkiye

            Avrupa Birliği, kökenini aldığı ekonomik birlik oluşturulduğundan itibaren sadece katılım prosedürünü işleten bir birlikti. Adeta yeni kurulan bir şirket gibi büyüdü, yeni ülkeler katıldı ve şimdi ilk defa ayrılma prosedürü işletilecek. Tarihte ilk kez gerçekleşecek olan bu ayrılmanın akıbeti, getiri-götürüleri elbette birçok alanda, iş kolunda doğrudan değişim yaratacak. Her iki tarafı da iyi veya…

J.R.R. Tolkien’in Ortadünya’sına Genel Devlet Kuramı Eşliğinde Kısa Bir Bakış

GENEL DEVLET KURAMI EŞLİĞİNDE ORTADÜNYA’YA BİR BAKIŞ Fantastik eserler ve ütopyalar insanlık tarihinin başlangıcından itibaren önemli yere sahip metinlerden olmuşlardır. Thomas Moore, Sir Francis Bacon gibi ünlü düşünürler bu türde ilk eserleri verirken acaba işin buralara kadar geleceğini düşünmüşler midir? Filhakika 19. yy’dan itibaren iş çığırından çıkmış, ütopyalardan feyz alan yazar ve düşünürler kurmaca dünyaları…

Kaotik Bir Kavram Olarak “Monarşi” Nasıl Ortaya Çıktı ve Kimler Neye Göre Egemen Oluyor?

Monarşi Monarşi bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Bu hükümdar, Türkçede kral, imparator, şah, padişah, prens, emir, kont, oymak beyi gibi çeşitli adlar alabilir. Bir monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır. Cumhuriyetlerde ise devlet başkanı seçimle işbaşına gelir. “Monarşi” sözcüğü dilimize Fransızca Monarchie…

A.B.D. ve Hindistan Anayasalarının Kanunlaştırma Prensipleri Üzerine Bir Karşılaştırma

            Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ve Hindistan Anayasasının Tür Bakımından Farklı                                                         Olmasının Nedenleri Amerika Birleşik Devletleri, Britanya İmparatorluğu’na başkaldıran 13 koloniden oluşmuş bir birleşik devlettir. Bağımsızlık Savaşı ardından Bağımsızlık Bildirgesi ile resmen bağımsız olmuştur. Anayasa konusunda ise 7 maddeli, çerçeve anayasa modelini esas alarak günümüze kadar kullanılagelmiş bir anayasa oluşturmuşlardır. Hindistan tıpkı Amerika…