Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, herhangi bir kamu kuruluşunun eylem, işlem ya da ihmali nedeniyle kişilerin Anayasa’nın ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin ortak koruma alanında olan temel hak ve özgürlükleri ihlal edildiği iddiası ile başvurabildikleri bir hak arama yoludur.

Meşru Müdafaa ve Zaruret Hali Hakkında Kısa Bilgi Notu

Meşru Müdafaa: Kendisine veya başkasına yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anki durum ve imkanlarla saldırı ile orantılı bir şekilde saldırıyı engellemek için işlenen fiildir. Zaruret Hali: Kendisinin veya başkasının bir hakkına yönelik ağır ve muhakkak bir tehlikeye karşı başka suretle korunma olanağı bulunmaması şartıyla tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zarureti altında işlenen fiilleri ifade eder. Ceza hukukunda zaruret hali, “ıztırar hali” olarak da ifade edilmektedir.

“Aile Hukuku ve HMK Yargıtay Uygulaması Konferansı” Notları

Türkiye Barolar Birliği ve Bursa Barosu iş birliği ile düzenlenen, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Hkm. Ömer Uğur GENÇCAN’ın konuşmacı olarak katıldığı eğitici konferans sırasında tuttuğumuz notları düzenleyip Aile Hukuku ve Medeni Usul Hukuku ile ilgilenen ve sayın hâkimi takip eden meslektaşlarımızın da yararlanması amacı ile yayınlama zorunluluğu hissettik. Umarım meslektaşlarımızın yararına olur.

Miras Hukuku Kısa Çalışma Notu

Ölüm olayı üzerine kişiliğin sona ermesi nedeniyle ölen kimsenin özel hukuk kökenli hak, borç, yetki gibi ilişkilerinin kime veya kimlere nasıl geçeceğine dair özel hukuk dalına miras hukuku denir. Özel hukuk kökenli olmayan ilişkiler intikal etmez. Devlet dışındaki diğer tüzel kişiler atanmış mirasçı ve vasiyet alacaklısı olabilir ancak yasal mirasçı olamazlar. Hukukumuzda miras hakkı anayasal güvence altına alınmıştır.

Deniz Ticareti Hukuku Kısa Çalışma Notları

Tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etme özelliği bulunmasa da bu kanun bakımından gemi sayılır.

Tüketicinin Korunması Hukuku Kısa Çalışma Notları

 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU ÇALIŞMA NOTLARI Tüketici: mesleki veya ticari olmayan amaçlarla hareket edip mesleki ya da ticari amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişilerden mal satın alan kişi. İlk kez tam anlamıyla tüketici kavramına 18. Yüzyılda yer verilmiştir. yüzyılda İngiltere’de tüketicilerin korunması amacıyla bir komisyon oluşturulmuştur. (Malony Komisyonu) İlk kez tüketici kavramına yer verilen dava…

Kıymetli Evrak Hukuku Kısa Çalışma Notu

Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez. Unsurları; -senet -hak ve -senet ile hakkın kaynaşması Temsil Ettikleri Hakkın Türü Bakımından Kıymetli Evrak Türleri Para (Alacak) Senetleri Pay (Hisse) Senetleri Emtia Senetleri; Emtia Senetlerinde yerleşmiş olan hak, bir mal üzerindeki mülkiyet ya da başka bir ayni…

Tabiiyet Hukuku Çalışma Notları

VATANDAŞLIK Bir gerçek kişi ile bir devlet arasındaki hukuki bağ olarak kabul edilmektedir. Kişinin birden fazla devletin vatandaşı olması halinde milli devletlerin kişiyi birbirlerine karşı diplomatik himayesi milletlerarası hukukta kabul görmemektedir. Bu kuralın istisnası; çocuk kaçırma ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardır. VATANDAŞLIK BAĞININ HUKUKİ NİTELİĞİ Antik Yunan’da hukuki bir bağ ve hukuki bir statüdür. Batı…

Avukatlık Hukuku Çalışma Notları

AVUKATLIK HUKUKU ÇALIŞMA NOTLARI Avukat: Her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında, yargı organlarına, kişilere, kurum ve kuruluşlara yardım etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine tahsis eden, kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişidir. Avukatlar mesleki faaliyetlerini baroların denetim ve gözetimi altında…